В Н И М А Н И Е !

На тази страница има важна информация и насоки как ефективно да направим своето становище и възрежение срещу намеренията за строеж във вашия район.

Скъпи съкварталци,

Има изготвен проект на план за регулация и застрояване (ПРЗ) на район "Младост" (Младост 1, 1А, 2, 3, 4)

Вижте тук: Подробен устройствен план (ПУП) на район "Младост"

Според плана се предвиждат множество нови сгради които да бъдат построени върху съществуващи зелени площи, градинки, детски площадки, паркинги! В множеството такива случаи това е абсолютно недопустимо и би довело до влошаване на условията на живот в квартала ни. Също така унищожаването на зелени площи е грубо нарушение на нормативните уредби. Всички ежедневно сме свидетели на претоварената инфраструктура на квартала. Почти навсякъде уличната мрежа е крайно натоварена и не може да отговори на нуждите на хората. Има остър недостиг на места за паркиране на личните автомобили и хората са принудени да паркират по тревните площи и тротоарите. Един план би трябвало приоритетно да решава тези проблеми! Никъде в плана не се предвижда построяването на нови детски градини, а всички знаем за нуждата от тях предвид множеството нови вече построени жилищни блокове в квартала.

На основание на закона за устройство на територията (ЗУТ) е открита процедура по обществено обсъждане на проекта за ПРЗ. Съз заповед на кмета датата 15-ти май е определена като краен срок за депозиране на възражения в деловодството на общината. Тези възражения ще се вземат предвид от местната администрация при изготвянето на становището и по отношение на проекта. Това становище ще бъде представено пред общественоста на два етапа:

на 22-ри май за Младост 1, 1А, 4
на 29-ти май за Младост 2, 3

Представянето и общественото обсъждане ще се проведе от 18:30 часа в читалището в Младост-1.

Нека не бъдем пасивни свидетели на унищожаването на квартала ни!
Нека изразим своята твърда гражданска позиция и кажем НЕ на това безумие!

Това което трябва да направим сега е всички добре да огледат плана в часта му касаеща техния район и засегнатите блокове да мотивирано да изразят своето несъгласие. На много места хората вече организират протестни подписки срещу конкретни обекти.

Как да посочим обектите срещу които протестираме?
1. Квартал. Всеки квартал е разделен в плана на подквартали които са посочени със заградена в кръг арабска цифра и границите са посочени с червена пунктирана линия.
2. Парцел. Парцела е отбелязан с комбинация от два елемента: римски букви, които представляват съответното УПИ, последвани от номера на парцела с арабски цифри.
Например: Младост-2, квартал 7, УПИ VIII, парцел 96.

Становище срещу конкретен обект
Конкретните становища могат да бъдат от хора живущи в подквартала където се планира съответната застройка. Необходимо е поне един да приложи копие на нотариален акт за доказателство, че живее в този подквартал. На копието трябва да пише КОПИЕ и да бъдат зачеркнати личните данни като ЕГН, номер на лична карта/паспорт, освен името на собственика. Към това становище могат да се присъединят и други копия на нотариални актове на други живущи, също и подписи на подкрепящи ги жители.

Примерно становище: становище
Примерно протестно писмо: писмо

Може да го ползвате като пример за вашето становище като го редактирате и допълните.

След като съберете подписите, направете копие и оригинала и копието депозирайте в деловодството на община "Младост". Добре е да направите и едно копие за вас на което да ви сложат входящия номер на становището.

Ето листовки, които може да размножите и предоставите за информация на Вашите съседи:

Младост - 2
Младост - 3


София - Младост