В Н И М А Н И Е !

На тази страница има важна информация как да разчетем плана.

Pроект на план за регулация и застрояване (ПРЗ) на район "Младост" (Младост 1, 1А, 2, 3, 4)
Вижте тук: Подробен устройствен план (ПУП) на район "Младост"

Как да идентифицираме обектите в плана?

Всеки обект се идентифицира с 3 елемента: Квартал, УПИ (Урегулиран Поземлен Имот), Парцел
1. Квартал. Всеки жилищен комплекс е разделен в плана на квартали (територия заградена от улици), които са посочени със заградена в кръг арабска цифра и границите са посочени с червена пунктирана линия.
2. Парцел. Парцела е отбелязан с комбинация от два елемента: римски букви, които представляват съответното УПИ, последвани от номера на парцела с арабски цифри.
Например: Младост-2, квартал 7, УПИ VIII, парцел 96.

Контакт: inbox@sofia-mladost.com

назад
София - Младост